Regning

De fleste opplever at det er viktig å kunne regne både i dagliglivet og i jobben. De har stort behov for å regne i hverdagen, og over halvparten av de som er i arbeid har stort eller svært stort behov for regneferdigheter i jobben.

Allikevel, mange ganger tar vi regneferdigheter for gitt og anerkjenner det ikke som en kompetanse. Noen ganger er verken arbeidsgiver eller ansatt bevisst at regning er innbakt i mange arbeidsoppgaver.

Det å regne handler i stor grad om å løse problemer og utforske med utgangspunkt i praktiske dagligdagse situasjoner.
Vi kan skreddersy et kurs i regneferdigheter for deres ansatte.

Vi tar utgangspunkt i læringsmålene for regning fra Kompetansenorge: Nivå 1/2 – 4.

Læringsmålene i regning er delt inn i tre nivåer med utgangspunkt i Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Nivåene beskriver progresjonen i det å bruke regning som verktøy i ulike situasjoner.

Nivå 1/2

Å kunne regne som grunnleggende ferdighet på nivå 1/2 innebærer at man forstår enkel matematisk informasjon i hverdagen, og tar i bruk enkel regning i kjente sammenhenger.

Nivå 3

Å kunne regne som grunnleggende ferdighet på nivå 3 innebærer at man forholder seg aktivt til matematisk informasjon, bearbeider informasjonen og bruker regning i ulike situasjoner.

Nivå 4

Å kunne regne som grunnleggende ferdighet på nivå 4 innebærer at man forstår og tar i bruk sammensatt matematisk informasjon og bruker kunnskapen sin om regning til å trekke egne slutninger, kommunisere og presentere matematisk informasjon.

 

Hvis dere har ansatte som er minoritetsspråklige kan dette være et viktig kurs for dere. Vi legger vekt på leseforståelse, ordkunnskap og muntlige ferdigheter i tillegg til å øve inn regneferdigheter. Vi legger vekt på viktige ord, former og begreper knyttet opp mot praktisk regning i arbeidshverdagen til de ansatte.