Digitale ferdigheter

Våre kursdeltakere kommer fra mange ulike land, yrkesgrupper og fagfelt. Uavhengig av faglig bakgrunn og arbeidsoppgaver, kan man ha behov for å styrke sine digitale ferdigheter.

Mer og mer av informasjon fra det offentlige ligger på Internett. Uansett bransje så blir det større og større behov for at de ansatte har grunnleggende digitale ferdigheter. Kommunikasjon mellom bedrift og ansatt foregår mer og mer digitalt, innkalling til møter og annen viktig informasjon blir gjerne formidlet via e-post.

Voksnes læring kjennetegnes av at stoffet må føles relevant.

Før oppstart av kurs så kartlegger vi behov av opplæring sammen med bedriften samt foretar en kartlegging av deltakernes Nivå av digitale ferdigheter. Så skreddersyr vi et kursopplegg som passer for den enkelte deltaker som kan bidra til at han/hun i større grad kan utføre sine arbeidsoppgaver på en effektiv og selvstendig måte.
Noen vil ha behov for å lære å sende og motta e-post med vedlegg eller svare på møteinnkalling. Andre har behov for å lære å skrive rapporter med riktig formatering. Andre igjen ønsker å få en grundig innføring i Excel. Bruk av Nettbrett og andre digitale verktøy kan også være en del av pensum hvis ønskelig. Vi tar utgangspunkt i de digitale læringsmålene fra Kompetansenorge: Nivå 1 – 4. Nivå 1 er helt grunnleggende opplæring. Ved behov setter vi opp flere grupper med forskjellig Nivå i ferdigheter.

Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning. Den er basert på forelesning, praktiske øvelser og individuell oppgaveløsning med veiledning.
Repetisjon er all lærings mor. Derfor bruker vi mye tid på praktiske øvelser. Vi prøver å bruke ca 70 % av tiden på øvelser og oppgaveløsning, og ca 30 % på teori.
Vi bruker en instruktør som har god erfaring fra å undervise voksne. Instruktøren vil bruke et enkelt språk som er lett å forstå.